• Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ , Ấp Câu kê, Phú hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Facebook Google plus

Hỗ trợ khách hàng 24/7

0899989191

Dự án nổi bật

Hợp đồng mua bán nhà đất 2019 mới nhất P2

Phú Đông Land xin gửi đến quý khách hàng Mẫu hợp đồng mua bán nhà chuyển nhượng quyền sử hữu đất hay còn gọi là Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất 2019 mới nhất.

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất 2019 mới nhất p2

 

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ĐẤT MỚI NHẤT 2019 UPDATE (P2)

 

Để giúp cho khách hàng đi mua nhà đất không biết hợp đồng mua bán có nội dung như thế nào mới đúng với quy định của Luật đất đai, BĐS Phú Đông Land gửi đến quý khách hàng Mẫu hợp đồng mua bán nhà chuyển nhượng quyền sử hữu đất  hay còn gọi là Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất 2019.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (1)

(Số: ………….........…./HĐCNQSDĐ,TSGLĐ)

 

Hôm nay, ngày …....................…. tháng …......................…. năm …............................,

Tại ..................................................................................................................................

Chúng tôi gồm có:

 

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà: ..........................................................................Năm sinh: ...............................

CMND số: ................................ Ngày cấp............................... Nơi cấp .........................

Hộ khẩu:..........................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Điện thoại: .......................................................................................................................

Là chủ sở hữu bất động sản: ..........................................................................................

 

Trường hợp là đồng chủ sở hữu:

Ông/bà: ...........................................................................Năm sinh: ...............................

CMND số: ................................. Ngày cấp .............................  Nơi cấp .........................

Hộ khẩu:...........................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Điện thoại: .......................................................................................................................

 

Ông/bà: ......................................................................... Năm sinh:..................................

CMND số: ................................. Ngày cấp ..............................Nơi cấp...........................

Hộ khẩu:...........................................................................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Điện thoại: ........................................................................................................................

Là chủ sở hữu bất động sản: ...........................................................................................

 

Các chứng từ sở hữu và tham khảo về bất động sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên B gồm có: ................................................................................................................................................................................

 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông/bà: ...................................................................... Năm sinh: ....................................

CMND số: .................................. Ngày cấp ..........................Nơi cấp...............................

Hộ khẩu:............................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................

Điện thoại: .........................................................................................................................

 

Ông/bà: ......................................................................Năm sinh: ......................................

CMND số: ................................... Ngày cấp  ...................... Nơi cấp ................................

Hộ khẩu:.............................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................

Điện thoại: .........................................................................................................................

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo cụ thể như sau:

- Thửa đất số: ......................................................................................................................

- Tờ bản đồ số: ....................................................................................................................

- Địa chỉ thửa đất: ................................................................................................................

- Diện tích: ................................. m2 (Bằng chữ: ...............................................................)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ........................................................................................................... m2

+ Sử dụng chung: ......................................................................................................... m2

- Mục đích sử dụng: .............................................................................................................

- Thời hạn sử dụng: .............................................................................................................

- Nguồn gốc sử dụng:...........................................................................................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .................................................................

 

2. Tài sản gắn liền với đất là: ...............................................................................................

..............................................................................................................................................

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ....................................................................................

..............................................................................................................................................

 

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:

.................................................... đồng. (Bằng chữ:......................................................................................................... đồng Việt Nam).

 

2. Phương thức thanh toán: ........................................................................................................................................................................

 

3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

Việc đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.

Lệ phí liên quan đến viêc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ................................................................................................

 

Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ......................... chịu trách nhiệm nộp.

 

 

Xem thêm về Hợp đồng mua bán nhà đất 2019 mới nhất P1  tại đây

 

Xem thêm về Hợp đồng mua bán nhà đất 2019 mới nhất P3  tại đây

 

Xem thêm về Tin rao bán đất mới nhất của Phú Đông Land tại đây

 

Hotline: 0899989191

Website: Http://phudongland.vn

 

 

Các Bài Viết Khác

Phú Đông Land xin gửi đến quý khách hàng Mẫu hợp đồng mua bán nhà chuyển nhượng quyền sử hữu đất hay còn gọi là Mẫu hợp..

Xem thêm

Phú Đông Land xin gửi đến quý khách hàng Mẫu hợp đồng mua bán nhà chuyển nhượng quyền sử hữu đất hay còn gọi là Mẫu hợp..

Xem thêm

Phú Đông Land xin gửi đến quý khách hàng một trong những thủ tục quan trọng và chứa đựng nhiều rủi ro nếu thực hiện không đúng..

Xem thêm

Phú Đông Land xin gửi đến quý khách hàng Mẫu hợp đồng mua bán nhà chuyển nhượng quyền sử hữu đất hay còn gọi là Mẫu hợp..

Xem thêm

Phú Đông Land xin gửi đến quý khách hàng một trong những thủ tục quan trọng và chứa đựng nhiều rủi ro nếu thực hiện không đúng..

Xem thêm

Phú Đông Land xin gửi đến quý khách hàng một trong những thủ tục quan trọng và chứa đựng nhiều rủi ro nếu thực hiện không đúng..

Xem thêm